Křesťanství

založil:
Pipek
dne:
26.07.2001 20:26:23
kategorie:
Praktické informace
Zaregistrujte se a získáte:
- vlastní unikátní přezdívku
- vlastní ikonku
- soukromé zprávy
- oblíbené diskuze
- a spoustu nových funkcí
* registrace je zdarma
 kamil (xxx.xxx.192.247)reagovat 27.07.2001 21:23:29
Napiš
Napiš co si myslíš o křesťanství.
 Daniel (xxx.xxx.122.42)reagovat 17.11.2001 18:35:20
Křestané jsou lidé kteří mají jistotu spasení a to znamená že budou žít věčně i pos smrto na této zkažené zemi, jsem moc za to vděčný Boho našemu jedinému králi
 karel64 (xxx.xxx.92.156)reagovat 23.02.2015 19:06:04
RE:
uz jenom to ze clovek vznikl z cizi vule - je nesmysl myslim ze mame v sobe zvireci pudy - vidime ten bordel a nejistota t.731726524
 prekon (xxx.xxx.198.24)reagovat 03.03.2002 20:48:03
jsem křesťan a jsem tomu ráda, protože v dnešní době bez víry na něco lepšího se dá jen těžko existovat. Ani se nedivím, že je tolik sebevražd a že tolik lidí bere drogi.
 MIBA (xxx.xxx.143.132)reagovat 14.03.2002 13:34:22
Není křesťan jako křesťan!!!
Hodně lidi o sobě tvrdí, že jsou křesťani, ale kdo je skutečně křesťan,který má opravdový vztah s Bohem, toť otázka, kterou bychom si měli položit všichni, kdož se považujeme za členy této velké vyvolené rodiny.
 Lulin (xxx.xxx.184.178)reagovat 19.01.2004 17:05:41
Chlapče, chlapče...
Jako správný křesťan jistě znáš desatero božích přikázání. No a jedno z nich zní: nepokradeš. A ty, Pipku se jím asi moc neřídíš, co ? Protože kdyby ano, nešlohl bys webovou grafiku a nechlubil by ses jí před kamarády... Dobře začínáš hochu....
 Bodík (xxx.xxx.148.193)reagovat 02.02.2005 10:01:46
něco z pravopisu
Čest Pipku! Tak ne chřest,to je zelenina pane zemědělec,kterou ale asi na své zahradě nepěstujete:) ale křest, ne Věžicí (to jsou možná nějací mužičkové na věži?), ale věřící...nějaké délky ...nebuďme malicherní, že. Víra, křesťanství- no jistě. OK
 Teya (xxx.xxx.48.159)reagovat 31.10.2008 21:57:54
Veřící lidé
Věřící lidé jsou úplně super,sama jsem věřící,a řeknu Vám,těm kteří nejste,že máte o čem přemýšlet,je to něco skvělého být v blízkosti Boha,a cele se Mu oddat.
 oznamkujboha (xxx.xxx.57.86)reagovat 26.08.2009 11:02:26
Oznámkujte boha na oznamkujboha.cz
Přicházím se novým projektem, Oznámkujte boha na oznamkujboha.cz Dík
 apokryf (xxx.xxx.157.199)reagovat 16.07.2010 15:18:10
Byl Ježíš člověk, mýtus nebo Bůh?
Postava Ježíše je založena na mnohem starších mýtech o hrdinech z celého světa. Tento příběh není historickým líčením osudů vzpurného židovského tesaře, který žil ve fyzickém těle v Orientu před dvěma tisíciletími. Jinými slovy, po celá staletí se ustavičně ukazuje, že tato osoba, Ježíš Kristus, byl vymyšlen a nepopisuje skutečnou osobu, která byla buď "synem Boha", nebo byla zbožštěna jeho nadšenými stoupenci. Tento rozpor existoval od samého začátku a samotné spisy "církevních otců" odhalují, že se museli neustále bránit před napadáním pohanskou inteligencí a bránit to, co nekřesťané, stejne jako ostatní křesťané ("heretici") považovali za absurdní a smyšlené historky, pro něž neexistují naprosto žádné důkazy o tom, že se v minulosti udály. Jak říká duchovní Robert Taylor, "A od apoštolských dob bez přerušení, ale nikdy tak silně a důrazně jako v primitivních dobách, byla existence Krista jako člověka co nejusilovněji popírána." Před sto lety mystik Albert Churchward řekl, "Kanonická evangelia mohou být prokázána jako sbírka rčení z egyptských mýtů a eschatologie." V knize Forgery in Christianity Joseph Wheles tvrdí, "Evangelia jsou všechna kněžskými podvrhy, které vznikly století po datu jejich předstíraného vzniku." Ti, kdo vymysleli některé ze stovek "alternativních" evangelií a epištol, které byly během několika prvních století zavrženy, dokonce připouštějí, že se jedná o podvrhy. Přiznává se, že během prvních století existence Církve byly podvrhy hojně rozšířené, tak běžné, že díky tomu vznikla fráze "zbožný podvod". Takové skutečnosti jsou opakovaně přiznávány v Katolické encyklopedii. Někteří z "velkých" církevních otců, jako třeba Eusebius, byli svými současníky považováni za neuvěřitelné lháře, pravidelně psali své vlastní výmysly o tom, co "Pán" řekl a vykonal během svého údajného pobytu na zemi. Tvrzení, že Ježíš Kristus je mýtus, může být dokázáno nejen díky pracím odpůrců a "pohanů", kteří znali pravdu a kteří byli zlovolně odmítáni nebo vražděni za jejich boj proti křesťanským kněžím a "církevním otcům", kteří klamali masy svými výmysly, ale také díky tvrzením samotných křesťanů, kteří neustále prozrazují, že věděli, že Ježíš Kristus byl mýtus, založený na více starověkých božstvech, vyskytujících se po celém známem starověkém světě. Je velmi vypovídající, že rané křesťanské dokumenty, epištoly připisované "Pavlovi", nikdy nehovoří o historickém pozadí Ježíše, ale výhradně se zabývají duchovní bytostí, která byla známa všem gnostickým sektám stovky až tisíce let. Nemnohé "historické" odkazy na reálný život Ježíše, citované v epištolách, jsou prokazatelně interpolace a podvrhy, stejně jako - podle Whelesse - epištoly samotné, protože je nepsal "Pavel". Kromě stručného odkazu na Piláta Pontského v 1 Timotejským 6:13, epištole datované ben Yehoshuou do roku 144 n.l., takže nemohla být napsána Pavlem, pavlovská literatura (jak ukázal Eduard Dujardin) "nepíše o Pilátovi, ani o Římanech, ani o Kaifášovi, ani o Sanhedrinu (tj. židovský sněm, pp), ani o Herodovi, ani o Judovi, ani o svatých ženách nebo o jakékoli osobě z evangelijní zprávy o pašijích, a také se zde o nich ani náznakem nezmiňuje; nakonec se nezmiňuje ani o žádné události z pašijí, ani přímo, ani v narážce." Dujardin kromě toho píše, že další rané "křesťanské" spisy, jako např. Zjevení, se vůbec nezmiňují o žádných historických detailech nebo dramatech. Mangasarian poznamenává, že Pavel také nikdy necituje z Ježíšových údajných kázání a promluv, z podobenstvích a modliteb, ani se nezmiňuje o Ježíšově nadpřirozeném zrození nebo o žádném z jeho údajných divů a zázraků, které všechny musely mít velký význam pro jeho stoupence, pokud takové výkony a rčení byly známy před "Pavlem". V podstatě neexistují žádné nebiblické odkazy na historického Ježíše od žádného známého historika z doby, kdy Ježíš údajně žil a bezprostředně po ní. Walker říká, "Žádný spisovatel jeho doby se v žádném známém díle o něm nezmiňuje." Významný helenistický židovský historik a filozof Philo (20 př.n.l. - 50 n.l.), který žil v době předpokládaného života Ježíše, se o něm nezmiňuje. Nezmiňuje se o něm ani nikdo z dalších čtyřiceti historiků, kteří psali v průběhu prvních dvou století našeho letopočtu. "Díla těchto autorů by zaplnila celou knihovnu. Přesto v této hromadě židovské a pohanské literatury, vedle dvou podvržených pasáží v pracích židovského autora a dvou sporných pasáží v dílech římských spisovatelů, není ani zmínka o Ježíši Kristu." Jejich mlčení je němým svědectvím proti historizování. V celém díle židovského historika jménem Josephus, které čítá mnoho svazků, jsou jen dva odstavce, jež se odkazují na Ježíše. Ačkoli byl význam těchto "odkazů" zveličován, byly mnoha učenci odmítnuty a dokonce i někteří křesťanští apologeti je označili jako podvrhy, protože se zmiňovaly o Janu křtiteli a Jakubovi, Ježíšově "bratru". Biskup Warburton označil Josephusovu interpolaci, týkající se Ježíše, jako "páchnoucí podvrh, a to velmi hloupý." Wheless poznamenal, že "První zmínka o této pasáži je v Církevních dějinách 'velmi nepoctivého spisovatele', biskupa Eusebia ve čtvrtém století? CE (Katolická encyklopedie) připouští? výše citované pasáže nebyly Origenovi známy, ani raným křesťanským spisovatelům." Právník Wheless a kněz Tailor se shodují v tom, že to byl samotný Eusebius, kdo tyto pasáže zfalšoval. Co se týče dopisu Trajanovi, údajně napsaného Pliniem mladším, který je jedním z žalostně malého počtu "odkazů" na Ježíše nebo křesťanství, považovaných křesťany za důkazy existence Ježíše, je zde jediné slovo, jež je použitelné - "křesťan" - a jež se ukázalo být falešným, stejně jako je podezřelý celý dopis. Pokud jde o pasáže v dílech historika Tacita, který nežil v době, v níž žil údajně Ježíš, ale narodil se dvě desetiletí po jeho údajné smrti, ty jsou také kompetentními učenci považovány za interpolace a podvrhy. Obhájci křesťanství také rádi poukazují na pasáže v Suetoniovi, který se odvolává na někoho jménem "Chrestus" nebo "Chresto" jako na jejich Spasitele; avšak další spekulovali, že to byl Říman a jméno "Chrestus" nebo "Chresto", znamenající "užitečný", bylo velmi četné mezi osvobozenými otroky. Další se domnívají, že tato pasáž je rovněž interpolace.
 apokryf (xxx.xxx.157.199)reagovat 16.07.2010 21:02:22
Hádanka zvaná Ježíš
Příběh Evangelií s jejich postavou Ježíše z Nazareta nemůžeme nalézt ve spisech datovaných před Evangelii samotnými. V žádném z křesťanských spisů mladších než Marek, včetně téměř všech epištol Nového Zákona, stejně jako v žádném ze spisů z druhého století, se o objektu křesťanské víry nehovoří jako o muži, který v této době žil, učil, činil zázraky, trpěl a zemřel v rukách lidských úřadů nebo vstal z mrtvých v hrobce na okraji Jeruzaléma. V epištolách nenajdeme žádné zmínky o Marii, Jidášovi nebo o Janu Křtiteli, žádný příběh o zrození, učení nebo o povolámí apoštolů Ježíšem, žádnou zmínku o svatých místech nebo o místech, která se týkají Ježíšovy životní dráhy, dokonce ani o kopci Kalvárie nebo o prázdné hrobce. Toto mlčení je natolik všudypřítomné a tak udivující, že všechny pokusy o jeho vysvětlení se ukázaly nedostačující.
 k64 (xxx.xxx.92.156)reagovat 22.03.2015 9:09:35
ma smysl ?
když je pambu tak vsemocnej proc tady neudela poradek? nerikejte dedicny hrich - když je tak milosrdny k64