Reagovat na příspěvek

RE:Křesťanství neni lež
[Autor: Kněz] [Datum: 22.08.2005 22:37:51]
Křesťanské sexatero Přikázání prvé: Souložiti budeš teprve v manželství, až tvůj partnerský svazek posvětí sám Nejvyšší. Do té doby intenzivní duchovní službě Pánu věnovati se budeš a hříšné myšlenky z hlavy i odjinud vypudíš. Samohana se výslovně zakazuje, je škodlivá nejen tělu, ale zejména duchu, který se musí věnovati aktivitám spojeným s uctíváním a velebením Pána. Uvědomiti je si třeba, že Pán ve své nesmírné moudrosti daroval muži pouze určité množství životodárné tekutiny, s níž je proto nutno zacházeti přiměřeně a nanejvýš s rozmyslem. Přikázání druhé: Souložiti budeš pouze za účelem plození potomstva, jiný účel pohlavního splynutí podle našeho Pána není povolen. Mějme vždy na paměti, že možnost sexuálního splynutí nám byla svěřena Všemohoucím; je to božský dar a jako s darem s ním musí býti nakládáno. Rozkoš hříchem je a navždy jím zůstane, proto je třeba se jí za každou cenu vyvarovat, protože temné síly trpělivě čekají, aby se tvé duše kdykoliv zmocniti mohly. Přikázání třetí: Soulož bude probíhati výlučně v poloze misionářské, jak kdysi určili naši velcí služebníci Boží, a vysvobodili tak lidstvo, bohužel jen dočasně, z barbarské hříšné nevázanosti. Jiné pozice, např. hříšná poloha laiky označovaná „na koníčka“ je striktně zakázána. Nemluvě o dalších zvrhlých polohách, např. análnímu sexu, který se považuje za odpornou sodomii a ponížení ženy před mužem. Zdaleka největším hříchem je však pozice hanebníky nazývaná „69“, kde si hanebníci počínají zvlášť zavrženíhodným způsobem. Muž si lehne na záda a žena si na něj lehne obráceně tak, aby vzala do úst mužův posvátný nástroj plození, a ústy a slinami z něj smyla jeho posvátný účel. Zatímco žena przní mužův božský dar plození, muž vsunuje jazyk do ženin genitálií, a ponižuje ji tak před sebou a Bohem velice odporně a nechutně. Muž si musí být vždy vědom, že ženiným genitálem prochází na svět nový člověk, proto k němu musí chovat náležitou úctu. Dotyk ženiných rodidel rukou, prsty nebo jazykem se výslovně zavrhuje, neboť genitál musí zůstati za všech okolností pro božský nástroj plození v posvátné čistotě a neposkvrněnosti. Žena si zase musí uvědomiti, že semeno vypuzené z posvátného nástroje nesmí býti použito k jiným účelům než k zplození následovníků božích. Proto jakýkoliv kontakt ženin úst se životodárnou tekutinou či dokonce perverzní hrátky na způsob pomalé konzumace a polykání semene jako jogurtu za zvlášť znesvěcující a důstojnost ženy snižující hřích se pokládá, ježto zcela odporuje božskému zadání, a ženu staví do velice špatného božího světla. Pokud muž má napoprvé zjevné potíže proniknouti do své milované manželky, je třeba nechat si do mysli vnuknout Boží prozřetelnost, jež napomůže dosáhnouti žádoucího průniku a zajistí hladký průběh posvátného aktu. Přikázání čtvrté Při souloži je muži výslovně zakázáno mysleti na tělo ženy, neboť to svádí k myšlenkám na rozkoš. Muž při pohlavním spojení musí ženu duchovně velebiti a hýčkati, neboť při tomto posvátném aktu dochází k početí nového člověka. Proto muž i žena nesmějí býti sobci a mysleti na svá těla, ale radovati se z velkého Božího daru, který umožňuje vznik potomstva, dalších služebníků Páně. Naneštěstí se rodí některé děti jako postižené; to jest důsledek hříšného počínání muže a ženy při plození. Takoví hanebníci musejí se neprodleně zpovídat před zástupcem Nejvyššího, který stanoví, zda-li jejich provinění nebrání další službě Bohu, a pověřený zástupce Páně rozhodne, jestli těmto hříšníkům udělí trest nejvyšší, čímž je trvalé vyobcování z duchovního společenství. Tito provinilci budou již navždy odkázáni na milost a nemilost Boží, nehledě na další duchovní či světské počínání jejich. Přikázání páté Pokud muž má potíže s posvátným nástrojem, světsky řečeno je „impotentní“, „nemůže“ nebo je jinak „nemohoucí“, Všemohoucí prostřednictvím pověřeného zástupce na zemi muži poskytne okamžitou duchovní útěchu, jež má za úkol povzbudit muže k intenzivnější službě Bohu a skutečné oddanosti a lásce k Němu. Tzv. impotence totiž je obvykle trestem za nedostatečné velebení a projevy nezměrné lásky k Pánu a též přehnané sobectví. Muž je povinen v takovém případě oprostiti se od veškerých rušivých elementů a koncentrovat své duchovní síly směrem k spolehlivému zajištění procesu plození potomstva. Nezapomeňme především, že je to sám Všemohoucí, kdo nám dovolil rozmnožovati se, tudíž skutečným otcem a matkou našich potomků v jednom ve skutečnosti je on a pokora nejvyšší od nás mu právem za to náleží. Přikázání šesté Nevěra se považuje za zvlášť opovrženíhodný čin, jenž znesvěcuje již samou podstatu posvátného svazku manželství. Muž nebo žena, již se dopustí takto odporného činu, budou okamžitě vyobcováni z boží obce a označeni lidovým světským názvem „děvka“, „kurva“, v případě muže pak „kurevník“, „záletník“ nebo „sukničkář“. Pro tyto hříšníky je typická promiskuita, což znamená, že sexuálního aktu nevyužívají k plození potomstva a jejich následné výchově v Boží náruči, ale jen ke zvířecímu a vpravdě sobeckému uspokojení chtíče, což se naprosto protiví učení a vysloveným pravdám Nejvyššího a pravidlům veškerého etického počínání v duchovní obci. Takové zvrácené jednání je vlastní prostitutkám a prostitutům, kteří przní své tělo a ducha za úplatu, a nastavují tak opovržlivou a nesmiřitelnou tvář Bohu. Aniž si to uvědomují, nejvyšším trestem pro ně je odvrácení božské lásky a milosti; jejich život již bez Boží přízně nikdy šťastný nebude. Poběhlice Pán při Posledním soudu šmahem odsoudí k věčnému zatracení a útrpám v kotlinách pekelných, kde Luciferovy příkazy do posledního písmena plniti budou a jeho zvrhlé choutky budou taktéž navždy uspokojovati. Tyto zrádné ženy v pekle nabydou nového jména - nyní jsou to satanovi nevěstky. Mužské odpadlíky Bůh šmahem odsoudí do pekelné propasti, kde hlas jejich nebude Pánem nikdy vyslyšen. Satanovi poslouží jako správci jeho harému; jim však nebude dovoleno s nevěstkami obcovati, neboť jejich posvátný nástroj, jehož Božskému určení a účelu tak hanebně se zprotivili, jim jako součást trestu Boží prozřetelnost odejme. Hanebníci tohoto typu nazývají se „eunuchové“ nebo „kleštěnci“. Lucifer některé z nich použije ještě k jednomu úmyslu, učiní z nich osobní číšníky, kteří mu budou nalévati vína z krve zatracených nevěřících. Přikázání sedmé, nepovinné Smyslem veškerého života a jednání lidí na zemi je sloužit dobře Pánu. To obnáší modlitby, účast na duchovním životě obce a především čtení posvátných spisů. Pokud však tvůj duch a srdce touží po opravdovém, duchovně intenzivnějším spojení s Bohem, vyuč se božskému řemeslu jeptišek či mnichů. Bůh štědrý a velkorysý je k těmto věrným a poslušným služebníkům, neboť svůj život zasvětili pouze jemu a zavrhli cokoliv jiného, jako je světské tápání a každodenní bezútěšné přežívání bez zřetele a ohledu k Bohu. Tito služebníci po smrti bohatě odměněni budou; za řádné plnění služeb dostanou se do ráje, kde nektar Pánem podáván jim bude. Až do zemdlení napájeni Bohem takto budou a Pán jim bude vyprávěti bájné zkazky o světských rozkoších, zvrhlém praktikování sexu, nevěrách, nevěstkách a kleštěncích. V nektarovém deliriu záhy budou chtíti na zem se navrátit a vyzkoušet, co význam slova „hřích“ vlastně obnáší a znamená. Velebme našeho pána, haleluja! Sepsal pan I.C. Ignác VI.
 
Jméno:
Email
Titulek
Opište kód: [?]